s
   
     
 
     

 

 

 
BALANCE DE CONTAS DA COMUNIDADE DE AUGAS DE PEITIEIROS
RESUMO XERAL - PERÍODO 06/07/09 AO 30/06/10
   
INGRESOS
CONCEPTO
IMPORTE
Cuotas  
Cuotas Ordinarias
10.623,00
Cuotas Extraordinarias
22.706,00
Cuotas de enganche
3.177,55
Outros  
Ingreso sen identificar
100,00
   
Total Ingresos 36.606,55

GASTOS

CONCEPTO IMPORTE
Gastos Ordinarios  
Gastos Patrol
771,66
Telefóno móbil
236,49
Repartos convocatorias
60,90
Comisións bancarias
248,82
Material de oficina
28,15
Gastos diversos
58,91
Gastos Extraordinarios  
Convenio co Centro Cultural - Aportación anos 2009 e 2010
720,00
Mantemento da rede  
Materiais e man de obra para mantemento, reparacións avarias.
2.910,98
Materiais para reparacións 
538,12
Control consumo - lectura contadores
839,76
Obra de mellora e ampliación da rede  
Materiais e man de obra
15.284,20
Gtos. Pendentes Exercicio Anterior  
Pago a Lesering Enxeñería - proxecto concesión 1.986,77
   
Total Gastos 23.684,76

 

RESULTADOS

Ingresos (do 06/07/09 ao 30/06/10)
36.606,55
Gastos (do 06/07/09 ao 30/06/10)
23.684,76
   
Ingresos-Gastos 12.921,79
   
RESUMO XERAL - ESTADO ACTUAL
Saldo inicial CAIXANOVA (a 06-07-09)
5.708,44
Saldo inicial Caixa, efectivo (a 06-07-09)
146,03
Resultado movementos do 06-07-09 a 30-06-10
12.921,79
   
Estado Actual  18.776,26
   
COMPROBACIÓN
Saldo final CAIXANOVA (a 30-06-10)
18.658,92
Saldo final Caixa, efectivo (a 30-06-10)
117,34
 
Saldo Actual da Comunidade 18.776,26
   
INGRESOS E GASTOS PENDENTES A 30/06/10
Cuotas de enganche
690,52
Cotas ordinarias
277,00
Cotas extraordinarias
1.140,00
Devolución fianzas Xunta e Deputación
3.100,00
Pagos pendentes de obras
-3.945,01
Pagos pendentes de mantemento
-1.635,00
Pagos pendentes de gastos diversos
-203,20
   
Resultado negativo de pendentes -575,69

 

 

Principal
Mananciais
Zonas
Inicio
Actual
...
...
....
...
....
frecha